Miraculous Messages from Water و گواهی یا شهادت آب

IN THE NAME OF ALLAH *** ***

 

به نام یکتا آفرینش هستی بخش

هو اللذی انزل من السماء ماء ....

 

یک محقق ژاپنی با انتشاریافته‌های تحقیقات خود مدعی شد که مولکول‌های آب نسبت به مفاهیم انسانی تأثیرپذیرند.نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از سوی مؤسسات علمی فیزیکی وزیست‌شناسی مورد تأیید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه‌های فراوانی ازکریستال‌های منجمدشده آب و مقایسه آن با یکدیگر است.پروفسور «ایموتو»‌کهیافته‌های خود را در سه جلد کتاب ارائه کرده است، معتقد است که مفاهیم متافیزیکیمحیط بر روی ترکیب مولکولی آب تأثیر می‌گذارد.
این دانشمند ژاپنی کهفارغ‌التحصیل دانشگاه یوکوهاماست، دارای یک مؤسسه تحقیقاتی به نامSHM  در ژاپن استکه امور تحقیقاتی مربوط به کریستالیزه شدن آب را در آنجا انجام می‌دهد. آب، پیام مهمی برای ما دارد. آب به ما می‌گوید که نگاه عمیق‌تریبه خودمان بیندازیم. زمانی که با آیینه آب به تماشای خود می‌نشینیم، این پیام بهطور شگفت‌آوری خود را شفاف و درخشان می‌کند. می‌دانیم که زندگی بشر مستقیما بهکیفیت آبی که در اطراف ما یا درون بدن ماست، روی آورده است. تصاویر و اطلاعاتارائه‌شده در این مقاله،‌ بازتابی از فعالیت «ماسارو ایموتو»، محقق خلاق ورویاپرداز ژاپنی است. «ایموتو» کتابی با نام «پیغام آب» منتشر کرده که برگرفته ازیافته‌های تحقیقات جهانی وی است. اگر شما نسبت به تأثیرپذیری افکارتان از وقایعدرون یا پیرامونتان شک و تردید دارید، اطلاعات و عکس‌هایی که در اینجا آورده شده راببیند. این تصاویر مستقیما بر اساس نتایج به دست آمده در کتاب انتشاریافته «ایموتو» است، مطمئنا در فکر و ذهن شما دگرگونی پدید می‌آورد و عقاید شما را عمیقا تغییرخواهد داد. .بنا بر آنچه در کتاب «ایموتو» آمده است، ما به مدارک حقیقی دستیافته‌ایم که نشان می‌دهد، انرژی ارتعاشی بشر، افکار، نظرات و موسیقی بر ساختارمولکولی آب اثر می‌گذارد.آب، ماده‌ای بسیار سازگار است، به گونه‌ای شکل فیزیکیآب به آسانی با محیطی که در آن هست، انطباق پیدا می‌کند و نه تنها از نظر فیزیکیتغییر می‌کند، بلکه شکل مولکولی آن نیز تغییر می‌یابد. انرژی یا ارتعاشات محیط، شکلمولکولی آب را تغییر می‌دهد. از این جنبه، نه تنها آب توانایی آن را دارد که از حیثدیداری، محیط خود را منعکس کند، بلکه از حیث مولکولی هم در انعکاس محیط اطراف خودعمل می‌کند.«ایموتو»، تغییرات مولکولی آب را به وسیله تکنیک‌های عکسبرداری ومشاهده میکروسکوپی به صورت سند و مدرک درآورده است. به این صورت که وی قطراتی از آبرا به صورت یخ درآورده و سپس آنها را در یک فضای تاریک میکروسکوپی مورد آزمایش کهاز قابلیت‌های عکاسی برخوردار بوده، قرار داده است. تحقیقات وی، آشکارا تغییر شکلساختار مولکول آب را به نمایش گذاشته است و اثر محیط بر ساختار آب را نشان می‌دهد.برف، بیش از چندین میلیون سال است که بر زمین فرود می‌آید و همان‌گونه کهمی‌دانیم، هر دانه برف‌، دارای شکل و ساختار خاص و منحصر به فرد است. با تبدیل یخبه آب و عکسبرداری از ساختار آن، شما به اطلاعات باورنکردنی‌ای آب دست پیدامی‌کنید.«ایموتو» به تفاوت‌های جالب‌توجهی در ساختار کریستالی آب دست یافته استکه از منابع گوناگون و شرایط مختلف در روی کره زمین تهیه شده‌اند. آبی که از نخستینمحل خود از کوه جاری می‌شود و چشمه‌هایی که جاری هستند، طرح‌های هندسی بسیار زیباییاز الگوهای کریستالی‌شده خود ارائه می‌دهند. آب آلوده و سمی که از نواحی پرجمعیت وصنعتی به دست آمده است و آب راکد کوله‌های آب و سدهای ذخیره، به صراحت ساختارهایکریستالی تغییریافته و برحسب اتفاق شکل‌گرفته آب را نشان می‌دهد.

 

 

How water reflects our consciousness

 

 

by Stace Sharp

 

 

 

 

 

Water has a very important
message for us. Water is tellingus
to take a much deeper look atour
selves. When we do look at our
selves through the mirror of water,
the message becomes amazingly
,
crystal, clear. We know that human
life is directly connected to the
quality of our water, both within and
all around us.

The photographs and information in
this article reflect the work of
Masaru Emoto, a creative and visionary Japanese researcher.  Mr. Emoto has published an important book, "The Message from
Water," from the findings of his worldwide research If you have any
doubt that your thoughts affect everything in, and around you, the information and photographs that are presented here, taken from the
book of his published results, will change your mind and alter your

beliefs, profoundly.

From Mr. Emotos work we are provided with factual evidence, that
human vibrational energy, thoughts, words, ideas and music, affect the molecular structure of water, the very same water that comprises over
seventy percent of a mature human body and covers the same amount
of our planet. Water is the very source of all life on this planet, its
quality and integrity are vitally important to all forms of life. The body is very much like a sponge and is composed of trillions of chambers
called cells that hold liquid. The quality of our life is directly connected
to the quality of our water.

Water is a very malleable substance. Its physical shape easily adapts
to whatever environment is present. But its physical appearance is not
the only thing that changes; its molecular shape also changes. The
energy or vibrations of the environment will change the molecular
shape of water. In this sense water not only has the ability to visually
reflect the environment but it also molecularly reflects the environment.

Mr. Emoto has been visually documenting these molecular changes in water by means of his photographic techniques. He freezes droplets of water and then examines them under a dark field microscope that has
photographic capabilities. His work clearly demonstrates the diversity
of the molecular structure of water and the effect of the environment
upon the structure of the water.

Snow has been falling on the earth for more than a few million years.
Each snowflake, as we have been told, has a very unique shape and structure. By freezing water and taking a photograph of the structure, as
Mr. Emoto has done, you get incredible information about the water.

Mr. Emoto has discovered many fascinating differences in the
crystalline structures of water from many different sources and different
conditions around the planet. Water from pristine mountain streams
and springs show the beautifully formed geometric designs in their
crystalline patterns. Polluted and toxic water from industrial and
populated areas and stagnated water from water pipes and storage
dams show definitively distorted and randomly formed crystalline structures.

 


Spring Water of Saijo, Japan
آب رودخانه سایجو ـ‌ژاپن

 


Spring Water of Sanbuichi Yusui, Japan 
آب رودخانهسانبوئیچی یوسویی ـ ژاپن

 


Antarctic Ice 
یخ قطب جنوب

 


Fountain in Lourdes, France
چشمه‌ای در لوردز ـ فرانسه

 


Biwako Lake, the largest lake at the center of Japan
and the water pool of the Kinki Region. Pollution is getting worse
.
آبدریاچه بیواکو، بزرگ‌ترین دریاچه در مرکز ژاپن و آب استخری از ناحیه کینکی، آلودگیبدتر شده است.

 


Yodo River, Japan, pours into the Bay of Osaka.
 The river passes through most of the major cities in Kasai.
 
آب رودخانه «یودو»یژاپن که به خلیج «اوزاکا» می‌ریزد.
این رودخانه‌ از میان بیشتر شهرهای اصلی درکاسایی می‌گذرد.

 


Fujiwara Dam, before offering a prayer
آب رودخانه «فوجی وارا»، پیش از به جا آوردن دعا و نیایش.

 


Fujiwara Dam, after offering a prayer 
آب رودخانه «فوجی وارا»، پس از به جا آوردن دعا و نیایش.

 

With the recent popularity in music therapy, Mr. Emoto decided to see what effects music has on the structuring of water. He placed distilled water between two speakers for several hours and then photographed the crystals that formed after the water was frozen.

 


Beethoven's Pastorale
آهنگ «پاستورال» از بتهوون

 


 
Bach's " Air for the G string "
آهنگ هوا برای ردیف جی، ازباخ

 


Tibet Sutra 
...

 


Kawachi Folk Dance
رقص گروهیکاواچی

 


Heavy Metal Music
موسیقی هوی‌متال

 

After seeing water react to different environmental conditions, pollution and music, Mr. Emoto and colleagues decided to see how thoughts and words affected the formation of untreated, distilled, water crystals, using words typed onto paper by a word processor and taped on glass bottles overnight. The same procedure was performed using the names of deceased persons. The waters were then frozen and photographed.

 


Untreated Distilled Water
...

 


Love and Appreciation 
...

 


Thank You 
متشکرم

 


You Make Me Sick . I Will Kill You 
...

 


Adolph Hitler 
آدولفهیتلر

 


Mother Teresa 
مادرتریزا

 

These photographs show the incredible reflections of water, as alive and highly responsive to every one of our emotions and thoughts. It is quite clear that water easily takes on the vibrations and energy of its environment, whether toxic and polluted or naturally pristine.

 

Masaru Emoto's extraordinary work is an awesome display, and powerful tool, that can change our perceptions of ourselves and the world we live in, forever. We now have profound evidence that we can positively heal and transform ourselves and our planet by the thoughts we choose to think and the ways in which we put those thoughts into action.

 

 

If you would like to receive more information about Water, including Structured and Enhanced Water, please be certain to subscribe to the The Wellness Goods Water News below. You will receive timely updates, information and resources which focus on this very important subject.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید