تحقیقی نوین در مورد خودکشی و علل آن ( قسمت سوم و پایانی )

  به نام یکتا آفرینش هستی بخش

استان خراسان‌:

 براساس گزارش‌ها، در سال 75، 30‌/‌6 نفر در سال 76، 97‌/‌6 نفر، در سال 77، 18‌/‌5 نفر، در سال 78، 85‌/‌4 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

نسبت جنسی خودکشی استان خراسان در سال 75، 103، در سال 76، 88، در سال 77، 106 و در سال 78 ،71 بوده است، یعنی در سال 75 و 77 خودکشی مردان بیشتر از زنان و در سال 76 و 78 خودکشی زنان بیشتر از مردان بوده است.

طبق گزارش‌های حاصله عواملی چون اختلافات خانوادگی و شکست و ناامیدی مهم‌ترین علل خودکشی زنان در این استان محسوب می‌شود. این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه چهاردهم است.

 


استان خوزستان‌:

 


بر طبق نتایج به عمل آمده، در سال 75 تعداد 66‌/‌5 نفر، در سال 76 تعداد 28‌/‌5نفر، در سال 77، 54‌/‌3 نفر و در سال 78 تعداد 80‌/‌0 نفر از هر 100 هزار نفر زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 88 نفر در سال 76، 81، در سال 77، 87 و در سال 78، 144 مرد به ازای هر صد زن بوده است، یعنی به غیر از سال 78 که خودکشی مردان بیشتر بوده در سه سال دیگر خودکشی زنان بیشتر از مردان بوده است.
عواملی چون اختلافات خانوادگی، اختلال حواس و مسائل ناموسی از عوامل خودکشی زنان گزارش شده است. این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه شانزدهم است.

 

 

 

 

استان زنجان‌:

 


براساس اطلاعات به دست آمده، در سال 75 تعداد 50‌/‌10 نفر، در سال 76، 44‌/‌8 نفر، در سال 77، 4‌/‌60 نفر در سال 78، 54‌/‌1 نفر از هر 100 هزار نفر زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی میزان خودکشی در سال 75، 123، در سال 76، 108، در سال 77 ، 103 و در سال 78، 286 می‌باشد، یعنی خودکشی مردان بیشتر از زنان بوده است.
عواملی چون اختلافات خانوادگی، اختلال حواس و فقر به ترتیب به عنوان مهم‌ترین علل خودکشی زنان عنوان شده است. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه هفتم است.

 


استان سمنان:‌

 


گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 75، 82‌/‌7 نفر، در سال 76، 84‌/‌4 نفر، در سال 77، 96‌/‌3 نفر و در سال 78، 78‌/‌7 نفر از 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 111، در سال 76، 117، در سال 77، 170 و در سال 78، 130 نفر گزارش شده است که مشخص می‌شود خودکشی مردان بیشتر از زنان بوده است.

 

عوامل اختلافات خانوادگی، شکست و ناامیدی نیز از مهم‌ترین علل خودکشی گزارش شده است. این استان از حیث خودکشی دارای رتبه نهم است.

 


استان سیستان و بلوچستان‌:

 


نتایج نشان می‌دهد در سال 75 تعداد 77‌/‌1 نفر، در سال 76، 35‌/‌0، درسال 77، 34‌/‌0 نفر در سال 78، 30‌/‌1 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.
نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 93، درسال 76، 576، در سال 77، 500 و در سال 78، 333 بوده است، یعنی به غیر از سال 75 در سایر سال‌ها مردان بیشتر از زنان خودکشی کرده‌اند. اختلافات خانوادگی و شکست و ناامیدی از مهم‌ترین علل خودکشی این استان ذکر شده است. این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه بیست و پنجم است.

 


استان فارس‌:

 


گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 75 تعداد
14‌/‌7 نفر، در سال 76تعداد 89‌/‌3 نفر، درسال 77، 92‌/‌4 نفر، در سال 78، 33‌/‌3 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.
نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 79، در سال 76، 101، در سال 77، 101، در سال 78، 142 مرد در برابر هر صد زن بوده است که به غیر از سال 75 در بقیه سال‌ها نسبت خودکشی مردان بیشتر از زنان بوده است. مهم‌ترین علل خودکشی در این استان به ترتیب اختلافات خانوادگی، شکست، ناامیدی و اختلال حواس گزارش شده است. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه یازدهم است.

 

 

 

استان کردستان‌:

 


براساس گزارش‌ها در سال 75، 10‌/‌12 نفر، درسال 76، 56‌/‌6 نفر، در سال 77، 97‌/‌3 نفر و در سال 78، 05‌/‌4 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 76، در سال 76، 118، در سال 77، 119، در سال 78، 114 نفر گزارش شده است، به عبارتی به غیر از سال 75 در بقیه سال‌ها مردان بیشتر از زنان اقدام به خودکشی کرده‌اند. اختلافات خانوادگی، شکست و ناامیدی مهم‌ترین علل خودکشی زنان عنوان شده است، همچنین گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه سوم است.

 


استان کرمان‌:

 


نتایج نشان می‌دهد که در سال 75، 06‌/‌4 نفر، در سال 76، 09‌/‌2 نفر در سال 77، 90‌/‌4 نفر و در سال 78، 45‌/‌1 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 95، درسال 76، 286، درسال 77، 170، درسال 78، 227 بوده است. به غیر از سال 75 در بقیه سال‌ها مردان بیشتر از زنان خودکشی کرده‌اند.

 

اختلافات خانوادگی، شکست و ناامیدی نیز از علل خودکشی زنان این استان گزارش شده است. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه بیست‌ و دوم است.

 


استان کرمانشاه‌:

 


نتایج نشان‌ دهنده آن است که در سال 75 تعداد 47‌/‌16 نفر، در سال 76، 01‌/‌14 نفر،‌ در سال 77، 67‌/‌27 نفر و در سال 78، 09‌/‌24 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی این استان در سال 75، 75، در سال 76، 108، درسال 77، 68 و در سال 78، 71 بوده است. به عبارتی به غیر از سال 76 بقیه سال‌ها نسبت خودکشی مردان کمتر از زنان بوده است.

 

مهم‌ترین علل خودکشی زنان در این استان به ترتیب اختلافات خانوادگی و اختلال حواس گزارش شده است. استفاده از قرص متداول‌ترین شیوه خودکشی در این استان است. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه اول است.

 


استان کهگیلویه و بویراحمد:

 


براساس گزارش‌ها در سال 75، تعداد 17‌/‌11 نفر، درسال 76، 87‌/‌9 نفر، در سال 77، 80‌/‌6 نفر و درسال 78،13 ‌‌/‌9 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 110، درسال 76، 70، درسال 77، 43 و در سال 78، 46 نفر بوده که به غیر از سال 75 در بقیه سال‌ها میزان خودکشی مردان در مقایسه با زنان کمتر بوده است. اختلافات خانوادگی و شکست، از مهم‌ترین عوامل خودکشی زنان گزارش شده است و همچنین از حیث خودکشی زنان این استان دارای رتبه پنجم است.

 


استان گیلان‌:

 


نتایج نشان می‌دهد در سال 75، 53‌/‌4 نفر، در سال 76، 82‌/‌2 نفر،‌ درسال 77، 57‌/‌1 نفر و در سال 78، 48‌/‌1 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

نسبت جنسی خودکشی این استان در سال 75، 171، در سال 76، 166، در سال 77، 339 و در سال 78، 229 بوده است، یعنی خودکشی مردان از زنان بیشتر است. اختلافات خانوادگی و اختلال حواس از مهم‌ترین عوامل خودکشی گزارش شده است. این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه بیست و یکم است.

 

 

استان لرستان‌:

 


گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 75، 55‌/‌10 نفر، درسال 76، 06‌/‌9 نفر،‌ در سال 77، 92‌/‌13 نفر و در سال 78، 67‌/‌7 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند. نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 66، در سال 76، 108 و در سال 77، 68 و در سال 78، 125 نفر گزارش شده است، یعنی در سال 75 و 77 خودکشی زنان بیشتر از مردان و در سال 76 و 78 خودکشی مردان بیشتر از زنان بوده است. اختلافات خانوادگی، شکست و فقر از مهم‌ترین علل خودکشی زنان در این استان عنوان شده است. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه ششم است.

 


استان مازندران‌:

 


نتایج حاکی از آن است که در سال 75 تعداد 45/4 نفر، در سال 76، 85‌/‌4 نفر، درسال 77، 39‌/‌3 نفر و در سال 1378 تعداد 23‌/‌0 نفر از هر 100 هزار زن در استان مذکور اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی این استان در سال 75، 157، در سال 76، 112، در سال 77، 76 و در سال 78، 96 اعلام شده است، یعنی در دو سال 75 و 76 خودکشی مردان بیشتر و در سال 77 و 78 خودکشی زنان بیشتر از مردان برآورد شده است. اختلافات خانوادگی، شکست، اختلال حواس به عنوان مهم‌ترین علل خودکشی زنان در این استان گزارش شده است. گفتنی است این استان از حیث خودکشی دارای رتبه بیست و دوم است.

 


استان مرکزی‌:

 


براساس گزارش‌های به عمل آمده، در سال 75 تعداد 02‌/‌7 نفر، در سال 76، 94‌/‌6، در سال 77، 04‌/‌3 نفر و در سال 78، 34‌/‌3 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی این استان در سال 75، 114، در سال 76، 140، در سال 77،263 ‌، در سال 78، 210 بوده است، یعنی خودکشی مردان در این استان بیشتر از زنان است. اختلافات خانوادگی، شکست و فقر نیز از مهم‌ترین علل خودکشی این استان عنوان شده است. لازم به ذکر است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه دوازدهم است.

 

 

استان هرمزگان‌:

 


میزان خودکشی زنان در سال 75 تعداد 05‌/‌5، در سال 76، 28‌/‌2، در سال 77، 11‌/‌1 نفر و در سال 78، 35‌/‌2 نفر از هر 100 هزار نفر زن گزارش شده است.
نسبت جنسی خودکشی این استان در سال 75، 100، در سال 76، 317، در سال 77، 376 و در سال 78، 115 بوده است، به عبارتی خودکشی مردان بیشتر از زنان بوده است. اختلافات خانوادگی،‌ فقر و تنگدستی از مهم‌ترین عوامل خودکشی زنان گزارش شده است. این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه هفدهم است.

 


استان همدان:‌

 


گزارش‌ها حاکی از آن است که درسال 75، 33‌/‌8 نفر، درسال 76، 60‌/‌6، درسال 77، 09‌/‌6، در سال 78، 39‌/‌2 نفر در هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 158، در سال 76، 158، در سال 77، 186، در سال 78، 420 گزارش شده، به عبارتی خودکشی مردان بیشتر از زنان برآورد شده است. همچنین مهم‌ترین علل خودکشی زنان این استان، اختلافات خانوادگی و شکست و ناامیدی ذکر شده است. این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه هشتم است.

 


استان یزد:

 


گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 75، 4‌/‌7 نفر در سال 76، 42‌/‌2 نفر، در سال 77، 59‌/‌6 نفر و در سال 78، 75‌/‌6 نفر از هر 100 هزار زن اقدام به خودکشی کرده‌اند.
نسبت جنسی خودکشی بیانگر فزونی خودکشی مردان نسبت به زنان بوده است. بیشترین علل خودکشی زنان نیز اختلافات خانوادگی، شکست و ناامیدی در زندگی گزارش شده است. خودسوزی متداول‌ترین روش خودکشی زنان این استان می‌باشد. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان در رتبه دهم است.

 

 

میزان خودکشی زنان در کل کشور:

 


بررسی میزان خودکشی زنان کل کشور در طی سال‌های 1375 تا 1378 نشان می‌دهد که به طور کلی در سال 1375 تعداد 88‌/‌5 نفر در هر 100 هزار نفر بوده است. این میزان در سال 76 به 42‌/‌4 نفر و در سال 77، به 53‌/‌4 نفر و در سال 78 به 24‌/‌3 نفر رسیده است، یعنی بیشترین میزان خودکشی زنان در سال 75 رخ داده است که این میزان در سال 76 کاهش یافته و در سال 77 کمی افزایش داشته و در سال 78 نیز کاهش چشمگیری یافته است. بنابراین کاهش میزان خودکشی زنان را می‌توان در اکثر استان‌ها مشاهده کرد.
مهم‌ترین یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که به جز استان سمنان که روند خودکشی زنان در آن روندی صعودی بوده در سایر استان‌های کشور روند خودکشی رو به کاهش بوده است.

 

در استان‌های کردستان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان، یزد و سیستان و بلوچستان میزان خودکشی زنان در سال 78 نسبت به سال 77 افزایش یافته است هر چند نسبت به دو سال 75 و 76 با کاهش رو‌به‌رو بوده است.
طی چهار سال 75 تا78 سه استان کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد ازبحرانی‌ترین استان‌ها به لحاظ خودکشی زنان محسوب شده و دو استان تهران و سیستان و بلوچستان کمترین میزان خودکشی زنان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین مشاهده می‌شود در اکثر استان‌ها میزان خودکشی مردان بیشتر از زنان است. خودکشی زنان در گروه سنی 18 تا 24 ساله بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

 


میزان خودکشی در کشورهای جهان‌:

 


براساس توسعه انسانی 1999، بیشترین میزان خودکشی زنان متعلق به کشور لهستان با 7‌/‌16 و سپس کشور لتونی با 6‌/‌15 (در100 هزار نفر) و کمترین میزان خودکشی زنان متعلق به کشور مکزیک با 1 و شیلی با 4‌/‌1 (در100 هزار نفر) است. در خصوص خودکشی مردان، بیشترین میزان مربوط به کشور لتونی با 1‌/‌79 و سپس لهستان با 6‌/‌50 (در100 هزار نفر) و کمترین میزان مربوط به ایران با 80‌/‌3 و مکزیک با 4‌/‌5 (در100 هزار نفر) می‌‌باشد.

 


راهکارهای پیشنهادی

 


تأسیس خانه‌های سلامت، مراکز شبه خانواده‌، ایجاد خطوط تلفن بحران، مراکز مشاوره‌ای خانوادگی، اصلاح و ساماندهی مراکز مشاوره قبل از ازدواج، پیش‌بینی واحد درسی "حقوق و دانش خانواده" در آموزش و پرورش، ارتقای سطح فرهنگ جامعه در خصوص جایگاه شخصیتی زنان، پیش‌بینی و تشدید مجازات مردانی که به هر دلیل اقدام به همسر‌آزاری می‌کنند، تأسیس وزارت یا سازمان رفاه اجتماعی جهت ارائه خدمات کارآمد به افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر

 

بررسی نرخ خودکشی در بیمارستان لقمان:

 

 

5000 نفر از افراد خودکشی کرده در سال 80-79 بستری در بیمارستان لقمان و در بخش مسمومین 187 نفر از آنان (4/37) مرد و313 نفر (6/62)زن بوده اند.

 

 

شایع ترین علل خودکشی در بین مردان : اختلافات خانوادگی 74 مورد ، مشکلات شغلی 28 مورد ،فقر 22 مورد ،شکست در عشق 19 مورد

 

 

شایع ترین علل خودکشی در بین زنان: اختلافات خانوادگی 137 مورد ،شکست در عشق و مسایل ناموسی 45 مورد و مشکلات تحصیلی 19 مورد

 

 

هر فرد حدافل یک و حداکثر سه علت برای خودکشی بیان کرده از مجموع 178 مورد متاهل 97 مورد به اختلافات خانوادگی و زنا شویی  به عنوان علت خودکشی نام برده اند 57% افراد مجرد و 35% متاهل ، از نظر تحصیلات بیشترین شیوع دوران دبیرستان بوده ،288 مورد یا در دبیرستان بوده یا دیپلم نداشته اند،46 مورد تحصیلات دانشگاهه داشتند،17 مرد و 22 زن دارای افسردگی شدید بوده اند.

 

 

مردان از روش های خشن مثل حلق آویز کردن و اسلحه استفاده میکنند، زنان مسمومیتهای دارویی را ترجیح میدهند.

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
shahin

man az shoma mot shaker hastam bema ham sar bezanid